Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: EXTENSIONS II, s.r.o.
Ulice a číslo: Partizánska 3919
Město a PSČ: Poprad 058 01
Stát: Slovenská Republika
IČ: 36830747
DIČ:2022439309

Odpovědná osoba a kontakt

Pracovní doba: 9.00 – 15.00

1) O registraci
„Prohlašujeme, že data slouží jen pro účely identifikace při nákupu ve firmě „EXTENSIONS II, s.r.o.“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „EXTENSIONS II, s.r.o.“.
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese „info@hairvision.sk“ anebo na uvedené trvalé adrese.
Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace.
Zpracování osobních údajů:
1. Smluvené strany se dohodly, že kupující, fyzická osoba, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, e-mailovou adresu.
2. Prodávající zodpovídá za to, že osobní údaje spotřebitele nebudou použity na jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám kromě rozsahu potřebného k doručení zboží, respektive v případech, v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele v rozsahu: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, ostatní údaje související s objednávkou zboží a služeb. Poskytnutí těchto údajů spotřebitelem je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího plnění.
4. Dotknutá osoba má zejména právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje zpracovávány
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona o ochraně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle § 28 úseku 5 zákona o ochraně osobních údajů je dotknutá osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocení operací
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje na zpracování
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
e) opravu anebo likvidaci svých nesprávných údajů, které jsou předmětem zpracování
f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona
h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotknuté osoby

2) Přijetí a zpracování objednávky, kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího a prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí anebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situce nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část anebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku je možné zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojených s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detaile každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží na skladě anebo ne. Pokud zboží není na skladě anebo na skladě dodavatele, budeme Vás bezodkladně informovat o dalším termínu dodání.
Storno objednávky
Pokud uděláte storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně vykonat telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:
Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout v ten samý den, za předpokladu, že je objednané zboží na skladě. V ostatních případech Vás budeme informovat. Objednávky je možné vyzdvihnout v „pracovní dobu“, mimo ni po dohodě.
Zboží doručované přepravní balíkovou firmou GLS, s.r.o.
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 6,20,-Eur.
Cena přepravy zahrnuje možnost telefonického kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby nebo místa doručení.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšená. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.
Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zjevné při převzetí.
Zboží je doručováno přepravní společností GLS – Obchodní balík.
Poštovné na Slovensku, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 6,20,-Eur.
U balíků nad 3 kg může být cena přepravy zvýšená podle tarifů přepravní společnosti.
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo je porušená ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena na Slovensku do druhého dne a do České republiky do 48 hodin od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka
V balíku vždy naleznete daňový doklad. Záruční lhůta začíná plynout datem uvedeným na dokladě. Záruční lhůta je uvedená u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužená o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s Kupní smlouvou – všeobecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavků kupujícího buď výměnou věci anebo její opravou; pokud není takovýto postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci anebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl anebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu tří pracovních dnů ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující už v době jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci anebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu stanovenou zákonem.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však není možné chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno anebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžní náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno pouze částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací pouze takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování Služeb, pokud s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího anebo pro jeho osobu jako i zboží, které podléhá rychlé skáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud poruší kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře anebo v loterii.

7) Doručení a dodací podmínky
Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné se upraví a budete s ním obeznámeni.
Všechny záasilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.
Jak postupovat při vrácení zboží:
Připravte zásilku podle popisu níže.
Zboží, které budete zasílat zpět na adresu zašlete podle popisu níže vámi zvolenému přepravci
Jak zásilku připravit.
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balící papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k přelepení, popsání nebo jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dní od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude suma snížená o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady
Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti
Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru

9) Bezpečnost
Platba platební kartou není možná

10) Reklamace
V případě, že zboží, které jste od nás dostali, je poškozeno nebo je nefuknční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsané v bodě 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád
Výrobky, na které se vztahuje uplatnění reklamace, musí být odevzdány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady

Jak postupovat
V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte podle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – „EXTENSIONS II, s.r.o., Partizánska 3919, Poprad 05801“. Jakmile budete vědět, kdy a kde budeme moci zásilku vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumetnace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balící papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k přelepení, popsání nebo jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. Zboží musí být na přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho případnému dalšímu poškození. Chybné anebo poškozené zboží bude vyměněno anebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které kupující se zbožím obdržel, např. účtenku, záruční list a jiné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijato jen řádně vyčištěno. Pokud výrobce poskytuje delší záruku, je uvedená u zboží v katalogu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O výsledku reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Váš „SEAMLESS1“
Obchodní podmínky jsou platné od 01.10.2017 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti u data nákupu.